Michelle fotografie kan gemaakte foto’s gebruiken voor haar online portfolio/website, dan wel andere pagina’s op het web ter promotie. De klant ontvangt hiervoor geen vergoeding of restitutie. Bezwaar tegen online gebruik van de foto’s? Geef dit dan voorafgaande aan de fotoshoot expliciet aan. Mocht Michelle fotografie foto’s willen gebruiken voor drukwerk (denk hierbij aan visitekaartjes of flyers) dan zal hier altijd vooraf toestemming voor worden gevraagd aan de klant. Door het digitale leveren van bestanden geeft Michelle fotografie het drukwerk uit handen. Afdrukken maken van de foto’s kan in principe overal, maar je kunt het beste je foto’s laten afdrukken bij laboratoria die gaan voor optimale kwaliteit. Het kan namelijk voorkomen dat als je zelf elders de foto’s laat afdrukken de kleuren niet helemaal overkomen. Michelle Fotografie is hier niet aansprakelijk voor. Michelle fotografie bewerkt haar beelden op een gekalibreerd beeldscherm, zodat de kleuren & helderheid goed worden afgestemd. Indien het beeldscherm van de klant niet is gekalibreerd kan deze afwijken op dit beeldscherm. Michelle fotografie is hier niet voor verantwoordelijk. Er zal ook geen terugstorting plaatsvinden van de betaling, een nieuw product worden geleverd, dan wel een andere vorm van vergoeding. Geselecteerde & geleverde foto’s worden maximaal 3 maanden bewaard. Zorg er altijd voor dat je een backup maakt van je geleverde bestanden, bijvoorbeeld op een externe schijf. Michelle fotografie is niet verantwoordelijk voor kwijtgeraakte bestanden. Tegen betaling kun je wel een kopie opvragen binnen 3 maanden. Daarna op basis van beschikbaarheid. Voorwaarden m.b.t. privacy & persoonsgegevens. Michelle fotografie zal nimmer persoonlijke gegevens (adres, telefoonnummer, emailadres) van klanten openbaar maken of doorgeven aan derden. Het streven is er om het materiaal binnen de genoemde termijn af te leveren. Mocht er door redenen als ziekte, technische mankementen, aangekondigde vakanties etc. niet op tijd aangeleverd kunnen worden, wordt de klant hiervan tijdig op de hoogte gesteld. Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de foto’s schriftelijk per email te worden meegedeeld. Deze klacht zal naar alle redelijkheid beoordeeld worden en bij gegronde klacht zal Michelle fotografie deze binnen redelijke termijn oplossen. Het portret van de geportretteerde is een interpretatie van de fotograaf en berust op de artistieke autonomie van de fotograaf. Klachten over hoe het karakter op het portret overkomt worden niet gehonoreerd. Michelle fotografie is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de wederpartij is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan deze zijde of door hen ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.

Voorwaarden

Lees voor het boeken van een fotoshoot onderstaande voorwaarden nauwkeurig door. Dit voorkomt eventuele onduidelijkheden achteraf.

 ·Bij annulering/verplaatsing minder dan 24 uur van tevoren wordt 75% van de factuurprijs tarief in rekening gebracht. Bij annulering/verplaatsing binnen een week voor de fotoshoot wordt 40% in rekening gebracht. Annuleer je binnen een maand voor de fotoshoot dan wordt er 30% in rekening gebracht. Bij eerdere annulering wordt er 25% gerekend. Dit i.v.m. de geïnvesteerde én gereserveerde tijd. Eventueel (teveel) gestort geld zal teruggestort worden. Bij uitzonderlijke situaties kunnen de annuleringskosten worden kwijtgescholden door de fotograaf. Met locatiefotografie heb je te maken met weersomstandigheden. Alleen bij regen (o.a. i.v.m. apparatuur) en extreem harde wind zal een fotoshoot kosteloos verplaatst worden. Dit gaat altijd in overleg met Michelle fotografie, en daar ligt ook de eindbeslissing. Bewolking en/of kouder weer is geen reden tot verplaatsing. Met bewolking kunnen er net zulke mooie (al dan niet mooiere, hard zonlicht is ook niet alles) foto’s gemaakt worden. Verplaatsing zal altijd binnen 1,5 maand na de afgesproken datum zijn. Dit is om deze flexibiliteit naar alle klanten te kunnen waarborgen. Klanten kunnen bij regen of slecht weer (net als bij evt. ziekte) niet kosteloos annuleren, tenzij de fotograaf niet binnen 1,5 maand kan. Wil de klant toch annuleren, dan wordt er 25% annuleringskosten berekend over de totaalprijs (plus optionele kosten en reiskosten). Bij afzegging vanuit de klant bij andere weersomstandigheden (of met andere redenen) worden de reguliere annuleringskosten in rekening gebracht. De klant wordt geacht op tijd te verschijnen voor een fotoshoot. Ben je te laat dan gaat dit van de gereserveerde tijd voor de fotoshoot af. De klant is te allen tijde verantwoordelijk voor eigen welzijn. Mocht tijdens het fotograferen blijken dat er door wat voor reden dan ook geen geschikte opnames gemaakt kunnen worden, wordt de fotoshoot afgelast en dient er 25% van het fotoshootbedrag voor de gereserveerde tijd betaald te worden. Eventuele reiskosten dienen 100% afgerekend te worden. Dit moet wel al door de klant tijdens de fotoshoot worden aangegeven, na selectie en bewerking is dit niet meer mogelijk i.v.m. geïnvesteerde uren door Michelle fotografie. In uitzonderlijke gevallen kan er voor worden gekozen om de fotoshoot kosteloos opnieuw te doen (als de fotograaf dit aangeeft). De verantwoordelijkheid voor de keuze om voor deze herkansing te gaan ligt bij de klant. Mocht de herhalingsfotoshoot wederom door wat voor reden niet tot geschikte opnames leiden dan vindt er geen restitutie meer plaats van het volledige fotoshootbedrag, vanwege de dubbel-gereserveerde en geïnvesteerde tijd.

Mocht het voor By Michelle photography onmogelijk zijn om op de afgesproken dag en/of tijdstip aanwezig te zijn, bijvoorbeeld door ziekte/ongeval/technische storing of een andere vorm van overmacht, dan zal er zonder extra kosten en in overleg een nieuwe afspraak met de klant worden gemaakt. Kosteloos annuleren i.v.m. ziekte van de fotograaf bij enkele uitzonderingen van toepassing (o.a. langdurige ziekte fotograaf bruiloft) of indien de fotograaf niet binnen 1,5 maand beschikbaar is (gelijk aan weersomstandigheden). De fotograaf stelt klanten zo snel als mogelijk op de hoogte, zodat er tijdig naar een alternatieve datum kan worden gekeken. Voorwaarden m.b.t. de betaling. Gereserveerde fotoshoots dienen minimaal 21 dagen van tevoren worden betaald d.m.v. internetbankieren. De klant krijgt hiervoor bij reservering een digitale factuur toegezonden. Als klant dien je deze factuur zelf vooraf te controleren. Op nabestellingen geldt een betalingstermijn van 7 dagen. Producten worden binnen drie weken na betaling geleverd, tenzij vooraf anders aangegeven. Op de factuur wordt geen BTW aangegeven. Michelle fotografie is een kleine zelfstandige onderneming en hierdoor vrijgesteld van BTW. Dit betekent dat je als ondernemer geen BTW kunt aftrekken wanneer je een fotoshoot bij mij boekt. Voor particulieren maakt dit geen verschil.
Voorwaarden m.b.t. de foto’s: Bestanden worden digitaal geleverd. De klant krijgt het gebruiksrecht over de aangeleverde foto’s. Deze gebruiksrechten zijn alleen van toepassing op privé gebruik en naamsvermelding is te allen tijde verplicht. Het is niet toegestaan om foto’s te gebruiken voor zakelijke (commercieel en non-profit) doeleinden. Ook zijn publicaties in tijdschriften/kranten niet toegestaan (mits in goed schriftelijk overleg). Foto’s mogen niet zonder nadrukkelijke toestemming van Michelle fotografie worden ingezonden voor tijdschriften of online competities. Ook dit valt onder commercieel gebruik. Michelle fotografie behoudt ten allen tijde het auteursrecht. Elk gebruik van een foto die niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht. Bij inbreuk komt de fotograaf – zonder overigens enig recht te verliezen – een vergoeding (van alle directe en indirecte schade, alsmede daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten) toe ter hoogte van tenminste driemaal de door de fotograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding voor een dergelijk vorm van gebruik, met een minimum van € 300,-. Het aanpassen van foto’s is niet toegestaan i.v.m. auteursrecht. Andere uitsneden, collage’s en of andere bewerkingen zijn derhalve niet toegestaan. Voor het gebruik van de foto’s op internet (voor Instagram, Facebook, blogs bijv.) is naamsvermelding – i.v.m. wettelijk auteursrecht – altijd verplicht.